Search results for "kanulo"

kanulo [kanuló] vt To betray somebody. kanulo Ingkanulo ako nida kada nawagitey gador kag ako tiwala sa ida. He betrayed me therefore I lost all my trust in him. (sem. domains: 4.8.2.7 - Betray.)

panghiwala [panghiwálà] v To deny knowing somebody. ipinagkanulo Si Cristo ay ingpanghiwala ni Pedro. Peter denied knowing Christ.