Search results for "kapog-kapog"

kapog-kapog [kapog-kapóg] v To get excited and rush around (as when caring for a dying patient). nagdali-dali Nagkapog-kapog kag mga doktor sa hospital tong inggwa it mag-abot nak pasyenteng di sakit sa puso. The doctors in the hospital got excited and rushed around when a patient came who had had a heart attack. (sem. domains: 7.2.1 - Manner of movement, 7.2.1.1.1 - Run.)