Search results for "karabaw yang kag nagguguyang buko kag tawo"

karabaw yang kag nagguguyang buko kag tawo [kárabaw yang kag naggugúyang búkò kag tawo] say Only buffalos get old not people (as when joking about people wanting to stay youthful). kalabaw lang ang tumatanda hindi ang tao Siling ni Dolphy, “karabaw yang kag nagguguyang buko kag tawo.” Dolphy said, “only buffalos get old not people.” (sem. domains: 3.5.1 - Say, 3.5.1.2 - Talk about a subject.)