Search results for "kasa₂"

kasa₂ [kása] n House; whorehouse; “red light house”. kasa, kabaret Abang ramo kag kabadi nak kabibinata roto sa kasa sa Ermita. There are many young girls in those “red light houses” at Ermita. (sem. domains: 6.5.1.1 - House, 4.2.1.4.1 - Welcome, receive.)