Search results for "kasablagan sa buhay"

kasablagan sa buhay [kasablágan sa búhay] id Obligations, responsibilities. Waya ka pa it maramong kasablagan sa buhay nak rayaga ka pa. You don’t have many obligations in life because you’re still single. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 9.4.3.2 - Hortative.)