Search results for "katamtaman"

katamtaman [katamtáman] adj Temperate; enough; moderate amount. katamtaman Katamtaman yang it hadag it adlaw kag kailangan it katong ako tanom. My plants only need just enough sunlight. Katamtaman kag klima dili sa Pilipinas. The climate here in the Philippines is temperate. syn: regulado. (sem. domains: 9.3.1.2 - To a small degree, 8.3.4 - Hot, 1.1.3 - Weather.)

katamtaman yang [katamtáman yang] adj Moderate amount; just enough. katamtaman lang (sem. domains: 9.3.1.2 - To a small degree.)

medya bangko [médya bangkó] n Fair, moderate weather only. katamtamang panahon Kag panahon ay medyo medya bangko yang. The weather is just moderate now.

regulado [reguládo] adj Just enough; temperate; moderate amount. katamtaman, tamang-tama Regulado kag ida ging-baoy nak butong. The young coconut he got was just enough. syn: katamtaman.