Search results for "katarungan₁"

katarungan₁ [katarúngan] n Justice; justification; righteousness. katarungan Ingpapaglaban it mga Kristiyano nak kag katarungan it Diyos imaw it maghari dili sa banwa. Christians are fighting for the righteousness of God to reign in this place. (sem. domains: 4.7.9 - Justice.)