Search results for "katuparan"

katuparan [katupáran] n Fulfillment. katuparan Kag mga promisa nida sa ako ay pulos waya’t katuparan. His promises to me were all without fulfillment. (sem. domains: 3.3.1.1 - Purpose, goal, 7.2.3 - Move toward something.)