Search results for "kaya-kaya"

kaya-kaya [kaya-káya] v To put down the poor verbally; to disparage the poor. minamaliit Kag mga mayaman nak hali ni Nina ay ingkakaya-kaya sinra dahil mahirap. The rich relatives of Nina are putting them down because they are poor. (sem. domains: 3.5.1.8 - Criticize, 4.5.4.6 - Rebel against authority, 3.5.1.8.3 - Mock.)