Search results for "kiluhan"

kiluhan [kiluhán] n Weighing scale. kiluhan syn: pisaran, timbangan, timbangan. (sem. domains: 8.2.9 - Weigh, 8.2.8 - Measure.)

maadong kiluhan [maádong kiluhán] idiom - Convert to subentry Good scales. mabuting kiluhan Buko lugi kag manogbakay kung maadong kiluhan kag inggagamit it tindera. The consumers would not lose when the shopkeeper uses good scales.

radaong kiluhan [radáong kiluhán] idiom - Convert to subentry Crooked scales. madayang kiluhan Kag mga rigatunero ay naggagamit it radaong kiluhan. The middle men are using crooked scales.

pisaran₁ [pisáran] n Weighing scale. kilohan Tong inra pisaran nak yuma ay nawagit sa inra tinrahan. Their old weighing scale was lost in their store. syn: kiluhan, timbangan, timbangan.

timbangan₁ (der. of timbang) n Weighing scale. syn: pisaran, kiluhan, timbangan.

timbangan₂ [timbángan] n Scales; weighted arm of scales on a pivot. Indiey mabaoy kag tama nak bug-at dahil sira kag usang timbangan it kiluhan. They could not get the right weight because the other arm of the weighing scale is destroyed. syn: pisaran, kiluhan, timbangan.

planya [plánya] (irreg. infl. pyanya) n Aluminium pan, basin on weighing scales. Natimi kag planya it amo kiluhan. The basin on our weighing scales is bent.