Search results for "kita₃"

kita₃ [kítà] (dial. var. bisto; dial. var. bistado) v To see with one's eyes. (sem. domains: 2.3.1.4 - Show, let someone see, 2.3.1 - See.) comp. karamo kag ingkakahadlukang mga harang nak ato makita sa ato pagpanaw, pag ipaling nato kag ato pagmuyat sa rumbuhan , comp. mga indi makita