Search results for "kumunoy"

hunor [húnor] n Quicksand. kumunoy Kag kabayo ni Lucas ay wayaey nakahalin sa hunor. The horse of Lucas wasn’t able to get out of the quicksand. (sem. domains: 1.2.1.5 - Underground.)

kumunoy [kumunóy] n Quicksand. kumunoy (sem. domains: 1.3.1.2 - Swamp.)