Search results for "kunsumo"

kunsumo [kunsúmo] 1sta To be consumed. Nakunsumo tong ingbakay nak bugas. The rice that we bought is already consumed. 2vt To use; to consume. konsumo Nagkunsumo kami it sobra sa ruhang kilong isra kada semana. We consume more than 2 kilos of fish every week. Ahipiron sa bayay kinang amo payay para kunsumo ray namo it ako pamilya hanggang sa masunor nak ani. I store our rice in the house for my family to consume until the next harvest.