Search results for "laban sa buot"

laban sa buot [lában sa bu-ót] (comp. of buot, laban) id Against one’s will; unwillingly. [lit: oppose to inner-being] labag sa loob Laban sa buot kag ida pagpakasay ruto sa ida naging asawa. It’s against her will to be married to her husband. (sem. domains: 3.3.2.4 - Willing.)