Search results for "law-ay"

kalaw-ay [kaláw-ay] irreg. infl. of law-ay

law-ay [láw-ay] (irreg. infl. kalaw-ay; irreg. infl. malaw-ay) adj Rude; immodest; shameless. pangit Dapat nak indi ka makitang nagnununot sa ibang kayaki dahil malaw-ay gimuyatan dahil di asawaey ka. You should not be seen with other men because it’s immodest as you are already a married woman. (sem. domains: 2.3.1.8.2 - Ugly.)

malaw-ay₁ [maláw-ay] irreg. infl. of law-ay

malaw-ay₂ [maláw-ay] adj Disagreeable (of people). pangit, hindi bagay

malaw-ay₃ [maláw-ay]