Search results for "linga-linga₂"

linga-linga₂ [linga-lingá] vi To be confused; slightly forgetful. makalimutan Nalilinga-linga kag ako lola kung hariin nida gibutangan kag ida antsuhos. My grandmother keeps forgetting where she put her glasses.