Search results for "liyuknan"

liyuknan [liyúknan] n The back of, behind the knee. alak-alakan Inagaos kag liyuknan ni Mina pag sida ay nayuhor. The back of Mina’s knees perspire when she kneels.