Search results for "maabat-abat"

maabat-abat [maabat-abát] adv After a while; in a little while. maya-maya, mamaya Maabat-abat, nahuyog sida sa nidog nak waya sida gisunor sa ako sugo nak magpilhig. After a while, he fell down from the tree because he didn’t obey my command for him to go down.