Search results for "maado"

ayos yang maado ra sa waya [áyos yang, ma-ádo ra sa wayâ] (comp. of ayos, yang, maado, ra, waya) say It's all right, better than nothing. (sem. domains: 3.3.4.1 - Give permission.)

maado [ma-ádo] (der. of ado) adj Good (as of well-made objects, nice people, one's health, pleasant weather or successful events); excellent; nice; moral (Banton, Odiongan). magalíng; mabúti; matalino Aber maado ka sa klase kung perming palta ay mabagsak ka. Even if you are good in class, if you are always absent you will fail. syn: bali8 1. (sem. domains: 4.3.1 - Good, moral, 8.3.7 - Good.) comp. ayos yang maado ra sa waya

maado it buot [ma-ádo it bu-ót] (comp. of ado, buot) id Person who is approachable; friendly. [lit: good of inner-being] (sem. domains: 4.1.1 - Friend, 9.4.4.4 - Possible.)

maado kag buot [ma-ádo kag bu-ót] (comp. of ado, buot) id Good attitude; kind treatment (as of having a good relationship). [lit: good the inner-being] (sem. domains: 4.3.4 - Do good to.)

maado ngani [ma-ádo ngáni] (comp. of ado, ngani) id It’s a blessing; it's good. [lit: good actually] Maado ngani si Boy ay naliw-as ni Ronel sa mga maton. It’s a blessing that Boy was kept away from the gangsters by Ronel.

maado sa pagmuyat it mga tawo [maádo sa pagmuyát it mga táwo] idiom - Convert to subentry Good in the eyes of people; to look good to people. mabuti sa mata nang tao Kag ida binuhatan bilang usang empliyado ay maado sa pagmuyat it mga tawo. His performance as an employee looks good to people.

maado-adoey [maado-adóey] adj Slightly recovered. magaling-galing na Nagbangon sida tong maado-adoey tong ida sagnat. He got up from bed when he recovered slightly from sickness.

maadong isip/kaisipan [maádong ísip/kaisipán] adj Good mind/idea. magandang kaisipan Ingggwa pa sida it maadong kaisipan kada natapos nak raan tong ida libro. She had a good idea so she finished writing at once her book.

maadong kabubut-on [maádong kabubút-on] (comp. of buot, ado) n Good character, attitude, treatment of somebody; kindness. [lit: good character] (sem. domains: 3.1 - Soul, spirit.)

maadong kiluhan [maádong kiluhán] idiom - Convert to subentry Good scales. mabuting kiluhan Buko lugi kag manogbakay kung maadong kiluhan kag inggagamit it tindera. The consumers would not lose when the shopkeeper uses good scales.

maadong pagbaton [maádong pagbáton] idiom - Convert to subentry Happy, good welcome; warm welcome. magandang pagtanggap Kag usang pastor ay nasasadyahan sa maadong pagbaton it mga tawo sa ida parukya. The pastor was overwhelmed by the good welcome from the people in his parish.

maadong paglaygay [maádong pagláygay] adj Good advice. mabuting pagpayo

maadong pagmuyat sa mga tawo [maádong pagmúyat sa mga táwo] idiom - Convert to subentry Good treatment towards people. mabuting pagtingin sa mga tao Nagraog sidang kapitan sa barangay dahil sa maadong pagmuyat sa mga tawo. He won as barangay captain because he treats people well.

maadong pagpahadag/pagpamatuor [maádong pagpahádag/pagpamatúor] adj Good expressions; enlightening, clear speech. magandang paliwanag, mabuting salita Nagraog sina Alex sa kaso dahil sa maadong pagpahadag it inra abugado. Alex won in their case beacause of the good words spoken by the lawyer.

maadong pagtudlo [maádong pagtúdlò] adj Good teaching. mabuting turo Naging mabuot nak mga anak sinra dahil sa maadong pagtudlo ag paglaygay it inra maguyang. They became good children because of the good teaching and advices of their parents.

maadong panahon [maádong panahón] adj Good weather. magandang panahón Natuloy ka inra palabas dahil sa maadong panahon. Their show was able to continue because of the good weather.

maadoy [ma-ádoy] (der. of ado) adj Healed; recovered. magalíng na, mabuti na Kag ugar ni Brandy ay maadoy gador kada waya sida gititibaw. Brandy’s wound is already healed so he is not crying anymore. (sem. domains: 2.5.1.1 - Recover from sickness.)

Mas maado pa kag tawong waya’t pinag-arayan pero i... saying - Convert to subentry Better a person without education but with respect and sensitivity to others, than a person who had education but is not respectful and sensitive; goodness is better than education; education is not everything.

matuon it maado agor di puyos sa imo kag banwa [matuón it maádo agór di puyós sa ímo kag bánwa] idiom - Convert to subentry Learn well so you’ll be of use to your hometown (as when encouraging a child to get an education). mag-aral nang mabuti para mapakinabangan ka nang bayan Siling it amo prinsipal ay matuon nak gador kami it maado agor di puyos sa imo kag banwa laloey pag ikaw ay inggwa it matapos nak kurso. Our principal said learn well so you’ll be of use to your hometown especially if you’ve finished a course.

nagbalik kag maadong buot [Nagbálik kag maádong buot] (say. of balik) v To have one’s good feelings return, revive. bumalík

Nagbalik kag maadong buot (id. of buot) idiom - Convert to subentry To have one’s good feelings return, revive Nagbalik kag ida maadong buot sa ako pagkatapos nak sida ay makaanak. Her good feelings towards me returned after she had her baby.

naging maado [náging maádo] v To make a success of one’s life; to prosper, be fulfilled (not of wealth); to do good to, show favour to; to have a good effect. naging mabuti Aber mahirap sinra ay naging maado ra gihapon sa bandang huli. Even though they are poor still he made a success of his life as time went by. Naging maado kag resulta it pagdisiplina sa ida. It did him good to be disciplined.

pakamaado [pakamaádo] v To bless by doing good to somebody. pinagpala Si Jose ay ingpakamaado it Ginoo. Jose was blessed by God.

pinaka maado₁ [pinaka maádo]

pinaka maado₂ [pinaka maádo] adj The best. (sem. domains: 9.3.1 - Degree.)