Search results for "maadong kiluhan"

maadong kiluhan [maádong kiluhán] idiom - Convert to subentry Good scales. mabuting kiluhan Buko lugi kag manogbakay kung maadong kiluhan kag inggagamit it tindera. The consumers would not lose when the shopkeeper uses good scales.