Search results for "maadong pagbaton"

maadong pagbaton [maádong pagbáton] idiom - Convert to subentry Happy, good welcome; warm welcome. magandang pagtanggap Kag usang pastor ay nasasadyahan sa maadong pagbaton it mga tawo sa ida parukya. The pastor was overwhelmed by the good welcome from the people in his parish.