Search results for "maayam₂"

maayam₂ [maáyam] adj Practical. marunong Si Ana ay naging maayam sa buhay nak waya giasawa hanggang waya nakatapos. Ana was just being practical in life because she didn’t marry before finishing college.