Search results for "mabug-at kag uyo"

mabug-at kag uyo [mabúg-at kag úyo] (comp. of bug-at, uyo) adj Dizzy; slight headache. mabigat ang ulo Indi anay ako magnunot sa inro dahil mabug-at kag ako uyo nak ako ay ingtrangkaso. I’ll not go along with you because I’m still dizzy because of the flu. (sem. domains: 2.5.6.1 - Pain, 2.5.6.5 - Dazed, confused.)