Search results for "magamay"

magamay [magamáy] adj Slim; lean. payat Kag ida asawa ay magamay it yawas. Her husband has a slim build.