Search results for "magbisaya it matuor"

magbisaya it matuor [magbisáya it matú-or] (comp. of bisaya, matuor) v Tell the truth. magsábi ng totoó Nagbibisaya gador kina sida it matuor. She really tells the truth. (sem. domains: 3.5.1.3.1 - Tell the truth.)