Search results for "mahinay"

mahinay [mahínay] (der. of hinay) adj Weak, sickly. (sem. domains: 3.4.1 - Feel good.) comp. mahinay it luob

mahinay it isip [mahínay it ísip] adj Bad memory; aged (lit. weak mind). mabagal ang pag-iisip Mahinayey it isip si Anti Gloring dahil maguyangey Auntie Gloring has a bad memory because she’s old already.

mahinay it luob [mahínay it lu-ób] (comp. of mahinay) id Weak stomach. [lit: weak inner-self] (sem. domains: 3.4.2 - Feel bad, 2.5.1 - Sick.)

mahinay kag isip [mahínay kag ísip] adj Dull, weak mind. mahina ang utak Waya yangey si Manswet nag-aray sa hayskol dahil mahinay kag isip. Manswet didn’t pursue his studies in high school because he has a dull mind.

kampay [kampáy] v Beat, flap of wings. kampay Kag maintik nak pispis ay mahinay magyupar dahil indi makakampay it maado. The small birds can’t fly high because they can’t flap their wings well. (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird, 1.6.2.1 - Parts of a bird.)