Search results for "maisog"

wayat kahadlok [wayá't kahádlok] adj Bold; fearless. walang takot Kag mga maisog nak pulis ay waya’t kahadlok magpangrakop it mga mayaing tawo. Brave policemen are fearless in catching those notorious persons.

maisog nak baho [maísog nak báhò] n Acrid smell. Tong si Luz ay nagpapanamkon ay nagsusuka pag natupar sa maisog nak baho. When Luz is newly pregnant she vomits when she smells an acrid smell.

maisog [maísog] 11.1adj Brave; courageous. matapang Maisog talaga sida sa tanang bagay. He is really brave in everything. 22.1adj Strong (liquor) Tong suka nak imo tao ay maisog talaga. The vinegar you gave was really strong.

kurason [kurasón] n Feeling of confidence; strong will to win; heart. damdamin Maisog kag ida kurason maglarga pa-Saudi it a-usa. She feels very confident about travelling to Saudi alone. Mahina kag ida kurason kada waya sida giraog. She didn’t feel very confident therefore she didn’t win.

arayis [aráyis] n The captain of a ship. (archaic) kapitan, piloto Maado gani maisog kag arayis waya nasirai it buot kag mga pasahero. It’s good the captain of the ship was brave the passengers didn’t lost hope. (sem. domains: 6.6.7.4 - Working in the sea.)

maisog it kurason [maísog it kurasón] idiom - Convert to subentry Inner strength in the face of fear, danger (lit: brave heart). malakas ang loob Maadoy maisog it kurason kag ida nanay nak naglaban ruto sa nagpanakaw sa inra. Its good that his mother has inner strength in face of fear to fight against those who robed them.