Search results for "makusog nak nasyon"

makusog nak nasyon [makúsog nak nasyón] (id. of nasyon) idiom - Convert to subentry Great, strong nation. malakas na bansa Kag Amerika ay makusog nak nasyon. America is a strong nation.