Search results for "manog-pamatuor"

manog-pamatuor [mánog-pamatúor] n Witness. katibayan, taga-patunay, testigo Usa si Jairo sa mga manog-pamatuor sa kagahuman ni Hesus. Jairo is one of the witnesses on the power of Jesus. Sida kag manog-pamatuor nak si Mamay Manay ay gingholdap. She is the witness that Mother Manay was held up.