Search results for "marugang kag kaisog it usang sundalo habang sida a..."

marugang kag kaisog it usang sundalo habang sida a... [marugang kag kaísog it usáng sundálo hábang sída a] saying - Convert to subentry A brave person becomes braver through pain, difficulty (lit: ‘a soldier when he is wounded becomes even braver’ as of Eng. ‘wounds make a Man’). Nadadagdagan ang tapang ng isang sundalo kapag siya ay nasusugatan