Search results for "masaklap"

masaklap [masáklap] adj Unfortunate; lamentable. masaklap, masama Masaklap kag natabo sa ako panaw pa-Maynila. My going to Manila was a lamentable experience.