Search results for "mataliwan"

mataliwan [matalíwan] v To die. sumakabilang buhay Bag-o magtaliwan kag ida lolo ay ingpartihan sida it mayapar nak duta. Before his grandfather died he was given a big share of land.