Search results for "matunaw sa huda"

matunaw sa huda [matúnaw sa hudâ] idiom - Convert to subentry To feel so ashamed (lit: melt in shame). hiya Si Noli ay pay matunaw sa huda tong mabali kag takong it ida sapatos sa tunga it karsada. Noli felt so ashamed when the heel of her shoes broke off in the middle of the street.