Search results for "mayamig kag damot"

mayamig kag damot [mayamíg kag damót] idiom - Convert to subentry Cares for plants, animals; has a “green-thumb” (lit:cold hands, fingers). malamig ang kamay Abang ganda kag ida mga orkids dahil mayamig kag ida damot sa mga tanom. Her orchids are very beautiful because she has green thumbs.