Search results for "musiko"

musiko [músiko] n A brass band. musiko Kali sida ay nagkatiner it anak nak ka anak it katong sida pa ay nabubuhi ay nakatipon it “brass band” tong musiko nak imaw it naging bantog sa Probinsya’t Romblon. This man had a son and while the old man was still alive, the son formed a “brass band”, and known in the Province of Romblon.