Search results for "nagpakatugon nak gador"

nagpakatugon nak gador [nagpakatúgon nak gadór] v Strictly instructed. ipinagbilin ng mabuti Kag ida nanay ay nagpakatugon nak gador nak indi sida magpabada sa pag-eskwela. His mother strictly instructed him not to abandon his studies.