Search results for "naiisutan it ida sarili"

naiisutan it ida sarili [naiisútan it ída saríli] idiom - Convert to subentry To belittle oneself; to feel small. naliliitan sa sarili Pag natupar sida sa mayaman nak amiga ay pay naiisutan sida it ida sarili. If she sits at the side of her rich friend she feels small.