Search results for "nararaya it iba-ibang hanrom"

nararaya it iba-ibang hanrom [nararayá it iba-ibáng hánrom] adj Swayed by various impulses. nadal ng ibang pagnanasa Waya sida it nahuhuman dahil nararaya sida it iba-ibang hanrom. He has done nothing because he is swayed by various impulses.