Search results for "naruyot sa tagipusuon"

naruyot sa tagipusuon [naruyót sa tagipusúon] idiom - Convert to subentry Something strikes home to one’s heart, mind. tumatalab sa puso Kag inglaygay sa inra it pari tong sinray ingkasay ay naruyot sa tagipusuon. The sermon given by the priest when they were wed really struck home to one’s heart.