Search results for "nayagong kag boses"

nayagong kag boses [nayágong kag bóses] idiom - Convert to subentry Voice breaks (as of a boy). umiba ang boses Pag-abot it mga katorse hanggang kinse anyos kag usang kayaki ay nayagong kag boses. If a boy reaches the age of fourteen to fifteen his voice breaks.