Search results for "ngani₂"

imaw ngani₂ [imáw ngánì] (irreg. infl. imaw gani) idiom - Convert to subentry Because; the reason why. dahil nga Indi ako makakahalin imaw ganing igwa’t sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

ngani₂ [ngánì] part 1Should really do something; guess something should be done; really the one (as of coaxing strongly or emphasizing [enclitic particle]). ko nga Alimpyuhan ngani nako ka bayay. I guess I really should clean the house. Kuyang ngani kag ida sinsilyo sa ako. The change she gave me was really not enough. Asing imbuyag ninro ngani sida? Why did you really separate from her? (sem. domains: 9.2.6 - Particles.) 2Really; I told you so! (as of emphasis or repeating a previous statement [enclitic particle]). Oho ngani! Yes it really is! Kapilay ngani ako. I’m really tired. Aya ngani gipakig-idamo ruto! I told you not to play over there! syn: gador, talaga. (sem. domains: 9.2.6 - Particles.) comp. maado ngani

ay sa [ay sa] (comp. of ay, sa) conj Because. dahil Sidaey kag ako inghanap ay sa indi gihapon nako matakor. He’s the one I was looking for because I just couldn’t bear to give up and go ashore. Masyadong atras ako ay sa dahil tong yadag ay masyadong kwaney...! I was very short of time because the reason was that the soil was very what’s it called…! syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor nak [bangór nak] (comp. of bangor, nak) conj Because; since; due to the fact that; that's why. dahil Bangor nak maado kag raga, nag-uswag kag mga bag-uhan. Because the land was good, the immigrants prospered. syn: komo, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason, 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor₁ [bangór] 1n Reason. dahilan Ni-o kag imo bangor asing malarga ikaw pa Manila. What is your reason for leaving for Manila. (sem. domains: 3.2 - Think, 9.6.2.5.1 - Reason.) 2conj Because. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions, 9.6.2.5.1 - Reason.) comp. bangor nak , der. bangranan

dahil [dáhil] conj Because (as of reason or cause). dahil Mag-aaray ako insulip dahil waya’t panahon ngasing. I’ll study tomorrow because I haven’t got time today. syn: komo, bangor nak, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.) comp. dahil busa , der. dahilan

gador [gadór] part Truly; really; actual, real. mismo Siling gador yang nida ay “Marayan ako isag”. He truly said, “I’ll come by later”. Ako gador nakita sinra nak nagbabaoy it mangga. I really saw them getting mangoes. Sa ako sida giuma it problema gador nida. She told me her real problem. Sa ako sida gador giuma it problema nida. She was actually the one to tell me her problem. syn: ngani 2, talaga. (sem. domains: 9.3 - Very.)

komo [kómo] conj Because; in view of the fact that. dahil Usa pa kumo kaling mga sultero dili sa Calatrava ay pay natatanghada magpangasawa ruto sa rayaga nak anak ni Tatang Mami,... Another thing, because the young men here in Calatrava felt too inferior to court the dughters of Uncle Mami,... syn: bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

kumo₁ [kúmo] conj Because. dahil syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2. (sem. domains: 9.6.1.5 - But.)

talaga [talagá] adv Really. talaga syn: ngani 2, gador.

tungor₁ [tungór] 1part Concerning something; about; because of (this); the reason is. dahil Indi ako makakahalin tungor nak di sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. Nag-istorya sida tungor sa imo. She told me stories concerning you. Waya sida’t ibang bilin kundi’y tungor sa imo utang. She said no other thing to me but about your debt. syn: komo, bangor nak, dahil, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.1 - Coordinate relations.) 2vi To be about something; to be concerning something. tungkol Karamo ka ida istorya sa mga anak natutungor sa unang panahon. His stories to the children about the old times were many. Kag ako abisayahon ay natutungor sa ako ekspirensya sa Hapon. What I’ll say is about my experience in Japan.