Search results for "paglibor it gulong"

paglibor it gulong [paglíbor it gulóng] saying - Convert to subentry When circumstances are reversed (lit. when the wheel turns). pag-ikot ng gulong Kinang ida kamiminaisog sa ida maguyang ay ida mababatyagan, nak sa paglibor it gulong ag sida ay magkaanak ra tyar ra kina ka ida maaagoman. The insolence she showed to her parents, she’ll feel what it’s like when the circumstances are reversed in the coming years when she has children who do likewise.