Search results for "palar"

ingpangsapalaran kag inra sarili [ingpangsapalarán kag ínra saríli] v To cast oneself to fate; to take a chance; to risk one’s life. ipinakipagsapalaran ang sarili Kag ida mga tiyo ay ingsapalaran kag inra sarili para sa huli ay mag-ado kag pangabuhi. Their Uncles took a chance so that in the near future their lifestyle would be better. (sem. domains: 3.3.1.3 - Cast lots, 4.9.4.5 - Destiny, 4.4.5 - Chance.)

kapalaran [kapaláran] (der. of palar) n 1Destiny; fate. (sem. domains: 4.9.4.5 - Destiny.) 2The spouse I'm destined to marry. (sem. domains: 4.9.4.5 - Destiny.)

palad [pálad] n Fate; luck. palad, kapalaran, hantungan (sem. domains: 4.4.5.1 - Lucky, 4.4.5 - Chance.)

palar [pálar] n Fate; destiny. palad, kapalaran Waya ka’t mahuhuman kung imaw kina kag imo palar. You can do nothing about it if that’s your destiny. der. kapalaran

palara [palará] n Silver liners of cigarette packets. Karamo akong natipon nak palara it sigarilyo nak agamiton sa krismas tri. I have a large collection of silver liners from cigarette boxes to be used for our Christmas tree.

palarong bayan [pálarong báyan] n Sporting competitions held at town fiesta (with main entrants from the surrounding town distract). Limang barangay kag nag-iba sa palarong bayan. There are five barangays that participated in the ‘palarong bayan’.

sapalaran v To take a risk, chance; To trust to fate. (sem. domains: 3.3.1 - Decide, plan, 3.3.1.1 - Purpose, goal.)

larga₁ [lárga] 1vi To embark; to set sail; to go on a journey (usually by boat); to travel (usually over water). paaalisin Sauno ikaw malarga? When will you leave? Apalargahon si Jane it ida nanay pa-Manila insulip. Jane’s mother will let her travel to Manila tomorrow. (sem. domains: 7.2.4 - Travel.) 2vbt To allow to continue without restriction; to loosen an article or clothing. Inglargahan nako kag ako iro it pakaon it isra hanggang nakaubos it sampuyong bilog. I allowed my dog to continue eating fish until he consumed ten pieces. Largahi kag imo sinturon agor makakahingab ka it maado. Loosen your belt so you can breathe well.