Search results for "pamisa"

pamisa [pamísa] v To request a mass to be held, given. pamisa Nagpamisa kami tong malibre kami sa disgrasya. We requested a mass to be held when we were freed from danger.

pamisaya it karamuan [pamisáya it karamúan] n General opinion. panlahát na palagáy (paniwálà) opinyón ng karamíhan

kasanting sa talinga [kasánting sa talínga] adj Offensive noise, speech. masakit sa tainga Ingmura ni Loida tong inra kasera dahil kasanting magpamisaya. Loida swore at her landlady because she speaks in an irritating way. (sem. domains: 2.3.2.4 - Loud, 3.4.2.1.1 - Dislike, 2.3.2.2 - Sound, 4.3.7.1 - Impolite.)

masinop [masínop] 11.1adj Tidy housekeeper. masinop Si Nang Lina ay masinop sa inra pamayay. Aunty Lina is a tidy housekeeper in their household. 22.1adj Tactful; discreet (as of speech). Kag amo Pastor ay masinop magpamisaya sa ida mga membro. Our pastor speaks tactfully to his members.