Search results for "pasag-uli₂"

pasag-uli₂ [pasag-úli] vt To reconcile. nagkabalikan Kahinangyan nak kita’y magpasag-uli sa ato mga kaaway agor maiwasan kag gulo. We must reconcile with our foes to avoid trouble. Ingpasag-uli kita ni Kristo sa Diyos. We’re reconciled to God by Christ. (sem. domains: 3.4.1 - Feel good, 3.4.1.2.2 - Calm.)