Search results for "radar"

radar [radár] n Radar. Kung waya it radar tong bapor nak inra ginsakyan sabaling nagbanggaan it katong nasapoy nak barko. If the ship which they are sailing has no radar they might bump into a ship which they meet.