Search results for "rangko"

pwesto₁ [pwésto] 11.1n Office; position; vacancy. pwesto, rangko, kalagayan 22.1n Stall for selling wares in a market. pwesto Dapat bag-o magpista ay taposey kag ato pwesto. We must have our stall finished before fiesta. syn: palanyag.

rangko [rángko] (dial. var. ranggo) n Rank; status; position. (sem. domains: 4.5.6 - Status.)