Search results for "rangrang"

rangrang [rángrang] vbt To warm, dry something or somebody near the fire. magpainit Ingrangrang nida kag rahon sa kayado bag-o ingbuyong. She warmed the leaves near the fire before using them for medicine. Ingrangrang nida kag damot sa kayado dahil mayamig. He warmed his hands near the fire because it was cold.

tao₂ [ta-ó] 11.1v To give heat (from a fire); to be a source of something (figurative). nagbibigay Igwa it buhadan nak nagtatao it init sa suyor it bayay. There is a fireplace which gives heat inside the house. Nagtatao it karangrang kag kayado sa bayay. The fire gives heat to the house. (sem. domains: 7.4.1 - Give, hand to.) 2vbt To give something to somebody; to give out, distribute. magbigáy Itao nako sa ida kag subrang papel. I’ll give her the extra papers. Nagtitibaw kinang anak dahil waya sida gitaw-i it tinapay. That child is crying because he wasn’t given any bread. Nagpanao si Beltran it mga kalendaryo sa buong probinsya. Beltran gave out calendars in the entire province. (sem. domains: 7.4.1 - Give, hand to.)