Search results for "ruyang puyo"

ruyang puyo [rúyang púyo] n Twenty peso bills; twenty. biente Nakabaton ako’t papel nak ruyang puyo ugaling ay di gisi. I received a twenty peso bill but it was torn.