Search results for "sabagay"

tutal₁ [tutál] time Now that. kungsabagay Tutal nasa-idadey ra ako pwede ako mag-asawa. Now that Iam of age I can get married.

tutal₂ [tutál] part Anyway; because; the reason is ... kunsabagay Nunutan yang kinang anak tutal marakoey ra sida. Just take along the child, anyway he’s already big. syn: sabagay.

sabagay [sabágay] part Perhaps; if; because; the reason is; maybe (shows uncertainty). sabágay Kung sabagay waya ra ako’t masyadong awat kada mabubuligan ka nako it pagyuto. Anyway I don’t have any other work yet so I’ll be able to help you in cooking. Sabagay waya ra ako’t utang nak buot sa kandidatong kina kada indi ra ako nida mapabuto. Maybe I won’t vote for that candidate because I have no debt of gratitude to him. Si Raul ag Maria ay nagpakasay it sinra yang, sabagay sa idadey ra sinra. Raul and Maria got married just by themselves perhaps because they are old enough. Ingparaya nako kang Bob kag suyat sabagay kilaya ra nida si Judy. I send the letter to Judy thru Bob, anyway, he knew her too. syn: tutal. id. kung sabagay

kung sabagay₅ [kung sabágay] conj Anyway (as of concession contra-expectation relations). kung sabagay Kung sabagay ay waya it mawawagit sa ako pagnagpurba ako it negosyo. Anyway I’ve nothing to lose for trying to run a business. Aber magpurba ako’t negosyo kung sabagay waya ra it mawawagit sa ako. Even if I try to run a business anyway there’s nothing to lose.

kung sabagay₄ [kung sabágay] idiom - Convert to subentry I am taking it into consideration; perhaps. kung sabagay Kung sabagay mabubuhi ra kami aber indi nidag paray-an it sustento. Perhaps we would live also even if he doesn’t send us his allotment.

kung sabagay₃ [kung sabágay] conj However I understand your position; However I don’t blame you. Kung sabagay naintindihan ra nakong kabos kamo sa kwarta kada indi anay kamo nako gisukton. However I understand your position that you are hard-up for money so that’s why I won’t ask you to pay.

kung sabagay₂ [kung sabágay] (id. of kung) conj Anyway (as of concession contra expectation relations)

kung sabagay₁ [kung sabágay] (id. of sabagay) conj Anyway (as of concession contra-expectation relations).